โปรโมชั่นพิเศษ ฉลองครบ 18 ปี
โปรโมชั่นพิเศษ ฉลองครบ 18 ปี

ผู้สนับสนุน

รับตรวจสอบอาคาร ตรวจสอบความปลอดภัยอาคารตามกฏหมาย by AES Inspector

ผู้สนับสนุน


ตามที่ได้มีการประกาศใช้กฎหมาย  ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 59 (พ.ศ.2548) ต้องมีการตรวจสอบสภาพความปลอดภัยของอาคารเป็น ประจำทุก ๆ ปี  โดยผู้ตรวจสอบอาคารที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบจากกรมโยธาธิการและผังเมือง

 

บริษัท  ALL ENGINEERING SERVICE 

สำหรับประเภทอาคารที่เข้าข่ายต้องตรวจสอบมี 9 ประเภท ได้แก่

·         1. โรงงานสูงมากกว่า 1 ชั้น และมีพื้นที่ตั้งแต่ 5,000 ตารางเมตร ขึ้นไป

·         2. อาคารสูง 23 เมตรขึ้นไป

·         3. อาคารขนาดใหญ่พิเศษที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตร ขึ้นไป

·         4. อาคารชุมชนคนที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป หรือจานวนคน ตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป

·         5. โรงมหรสพ

·         6. โรงแรมที่มีจานวนห้องตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป

·         7. สถานบริการที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 200 ตารางเมตร ขึ้นไป

·         8. อาคารชุด หรืออาคารที่อยู่อาศัยรวมพื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตร ขึ้นไป

·         9. ป้ายที่สูงจากพื้นดินตั้งแต่ 15 เมตรหรือมีพื้นที่ตั้งแต่ 50 ตารางเมตร ขึ้นไป หรือป้ายที่ติดตั้งบนหลังคาดาดฟ้าที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 25 ตารางเมตร ขึ้นไป

ตรวจสอบอะไรบ้าง ?

1. ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร

2. ตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ ( ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย , ระบบบริการ และอำนวยความสะดวก ได้แก่ ลิฟต์ บันไดเลื่อน ฯลฯ , ระบบสุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ระบบน้ำดี ระบบน้ำเสีย การกาจัดขยะมูลฝอย ฯลฯ )

3. ตรวจสมรรถนะของระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ของอาคารเพื่ออพยพผู้ใช้อาคาร

สนใจงานตรวจสอบอาคารตามกฎหมาย ติดต่อ www.aes-service.com 

คุณธนกฤต ตั้งกงพานิชย์
 โทร.  081-938-6116

Facebook: https://www.facebook.com/buildingInspectorbyAES/

Line :  tanakrit-bank

#ตรวจสอบอาคาร    #ตรวจอาคาร  #ตรวจสอบโรงงาน  #ตรวจสอบความปลอดภัยอาคาร  #ตรวจป้าย  #ตรวจอาคารพักอาศัย


ผู้สนับสนุน

  • 525 Views ต้องการประชาสัมพันธ์
  • 00
    การบริการ
    aesinspector
    กรุงเทพมหานครฯ
    12 ธันวาคม 2562 14:52:46

ติดต่อสอบถาม

 โปรดอ่านคำเตือน

ข้อความที่ประกาศ และโฆษณาทั้งหมดนี้ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากผู้ชมและสมาชิก ที่เข้ามาใช้บริการ ไม่ได้เกิดจากผู้ดูแลหรือผู้จัดทำเว็บไซต์ หากผู้ชมสนใจในประกาศและโฆษณาดังกล่าว กรุณาติดต่อโดยตรงถึงผู้ที่ลงประกาศ หรือโฆษณา ด้วยตนเอง และหากเกิดความผิดพลาดใดๆ เราไม่ขอรับผิดชอบ ดังนั้นผู้ชมควรใช้วิจารณญาณก่อนการติดสินใจใดๆ เกี่ยวกับคำประกาศและโฆษณาดังกล่าวนี้